VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oddelenie právne

Vedúca oddelenia

JUDr. Natália Hudáková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, pavilón B, 058 01 Poprad


tel. 052/7167 213

natalia.hudakova@msupoprad.sk

Oddelenie právne

 1. Oddelenie právne podlieha primátorovi mesta. Pracovníci oddelenia právneho na základe splnomocnenia primátora mesta zastupujú mesto (štatutára) na súdoch a iných štátnych orgánoch.
   
 2. Oddelenie právne zabezpečuje po právnej stránke prípravu a posúdenie písomností právneho charakteru a poskytuje v prípade potreby právne konzultácie, najmä :
  1. prípravu zmlúv, z ktorých vyplývajú záväzky mesta voči právnickym a fyzickým osobám,
  2. registráciu zmlúv príp. ich potvrdzovanie notármi a vkladmi do KN,
  3. vedie register zmlúv mesta,
  4. podávanie návrhov na orgány činné v trestnom konaní (pri vymáhani pohľadávok mesta),
  5. zastupovanie mesta na súdoch a iných štátnych orgánoch,
  6. návrhy na orgány súdov, prokuratúry a ďaľších štátnych orgánoch,
  7. posudzuje základné právne dokumenty mesta a ich doplnky napr. štatút, organizačný poriadok, pracovný poriadok a pod.,
  8. sleduje zákonnosť písomností, ktoré mesto schvaľuje vo forme nariadení a uznesení príp. upozorňuje primátora na rozdiely a navrhuje opatrenia,
  9. poskytuje konzultácie a právne rady odborom a oddeleniam MsÚ pri výkone ich úloh,
  10. podáva informácie o právnych normách a vedie Zbierku zákonov, ktorú poskytuje pre potreby MsÚ, mestského zastupiteľstva, primátora a mestskej rady, na požiadanie aj občanov mesta,
  11. vedie prehľadne všetky právne dokumenty mesta,
  12. úzko spolupracuje s legislatívnou radou a navrhuje opatrenia, podnety a návrhy do NR SR,
  13. vypracováva návrhy právnych podaní, rozhodnutí a pod. vydávaných mestom v rámci správneho konania,
  14. zabezpečuje overovanie právnych podaní, rozhodnutí a pod. vydávaných mestom v rámci správneho konania,
  15. zabezpečuje overovanie právnych dokumentov notármi a na príslušných štátnych orgánoch,
  16. vypracuváva a predkladá návrhy súdom súvisiacích s realizáciou podnikateľskej činnosti mesta, vedie potrebnú písomnú agendu, bežnú archiváciu a zabezpečuje archivovanie právnej dokumentácie,
  17. úzko spolupracuje s inými právnymi oddeleniami a inštitúciami v rámci výmeny právnych informácií a zvyšovania kvalifikácie,
  18. vymáha nedoplatky daní a poplatkov vydaním exekučných príkazov ich realizáciou v zmysle platných právnych predpisov.
  19. vybavuje sťažnosti a petície v súlade s platnými právnymi predpismi.
    
 3. Právne oddelenie poskytuje pre obyvateľov mesta Poprad bezplatné právne poradenstvo v právnej poradni, ktorá je k dispozícii pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad. Právne poradenstvo sa poskytuje každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 vo vestibule mestského úradu. Právne rady poskytujú právnici Mesta Poprad JUDr. Anna Gaborčíková a Mgr. Anna Pitoňáková.

  Do právnej poradne sa možno objednať osobne v kancelárii prvého kontaktu alebo telefonicky na č. t. 7167 247 alebo 7167 248.