VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oddelenie kultúry

Vedúca oddelenia

Dana Liptáková

Dom kultúry, Štefánikova 99/72, 058 01 Poprad

tel.:  052/4281933
        052/7883557

e-mail:  maria.jaloviciarova@msupoprad.sk

               kultura@msupoprad.sk

 

 1. zabezpečuje kultúrnu ponuku pre mesto Poprad s dôrazom na kvalitu umeleckých programov a ich umeleckú hodnotu,
 2. zabezpečovaním kvalitnej kultúry vplýva na rozvoj intelektuálnej, emocionálnej, morálnej, duchovnej a kultúrnej úrovne obyvateľov,
 3. vytvára a zachováva kultúrne tradície,
 4. vyrovnáva ponuku medzi komerčnou a nekomerčnou sférou kultúry,
 5. vytvára cielenú kultúrnu stratégiu zabezpečujúcu umelecký rast diváka, priestor pre nekomerčné a alternatívne umelecké smery a rozvoj multikultúrnej spoločnosti,
 6. vytvára podmienky a priestor pre vznik záujmových klubov kultúrneho zamerania, zároveň koordinuje ich činnosť,
 7. spolupracuje s oddelením CR, regionálneho rozvoja na príprave kultúrno-spoločenských podujatí,
 8. realizuje a zabezpečuje kultúrne programy pre verejnosť, aj v spolupráci s kultúrnymi, vzdelávacími a inými inštitúciami,
 9. pripravuje scenáre na obrady a slávnosti, organizačne sa podieľa na ich príprave a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 10. prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle Zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržaní podmienok usporiadaní verejných kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách. Pri vydávaní rozhodnutí a povolení spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou,
 11. vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle Zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
 12. spolupracuje pri ochrane kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov,
 13. priebežne zabezpečuje a usmerňuje kultúrnu činnosť v kluboch dôchodcov v meste,
 14. koordinuje a predkladá orgánom mesta ročný plán kultúrnych činností v meste,
 15. spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami, právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry.

 

Ak si želáte byť informovaný o kultúrnych akciách, odošlite prázdny mail so subjektom "Kulturne - info" na adresu kultura@msupoprad.sk

 

Úsek pre občianske záležitosti

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 236
e-mail: patricia.ploscicova@msupoprad.sk

 1. zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 2. zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 3. spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 4. vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 5. prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta.

 


 

Koncepcia kultúry v meste Poprad

Koncepcia kultúry v meste Poprad na rok 2008