VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor výstavby

VEDÚCI ODBORU

Ing. Martin Pitoňák
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167269
e-mail: martin.pitonak@msupoprad.sk
 

ODDELENIE STAVEBNÉHO PORIADKU

Vedúca oddelenia

Bc. Michaela Vojtková


tel.: 052/7167283
e-mail: michaela.vojtkova@msupoprad.sk
            

Zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:

 1. vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,
 2. určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 3. zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom pásme stavby,
 4. zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,
 5. rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,
 6. rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,
 7. rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,
 8. zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,
 9. rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 10. rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,
 11. povoľuje terénne úpravy,
 12. vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok o nápravu pri udržiavaní stavby,
 13. nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 14. nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 15. vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,
 16. poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,
 17. v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,
 18. vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam,
 19. sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením, resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

 

Oddelenie životného prostredia

 

tel.: 052/7167258, 052/7167254
 

 

 1. kontroluje činnosť útulku pre psov,
 2. vedie evidenciu súkromne hospodaáriacich roľníkov,
 3. zabezpečuje organizáciu a koordináciu prác pracovníkov MOS,
 4. prejednáva priestupky za porušenie príslušných VZN.

Na úseku ochrany ovzdušia vykonáva činnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona o ovzduší a to najmä:

 1. vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 2. vydáva stanoviská k povoleniu stavby a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
 3. vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 4. vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
 5. ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
 6. ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 7. môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 8. môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných drojov,
 9. určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 10. podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 11. kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 12. vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.

Na úseku verejnej zelene vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny :

 1. vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 2. vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, vydáva rozhodnutia na jej výrub,
 3. vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 4. prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku,
 5. ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 6. vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 7. vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 8. zadáva a preberá práce v rámci VPS, kontroluje fakturácie a čerpanie rozpočtu, pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu.

Na úseku odpadového hospodárstva zabezpečuje povinnosti, ktoré pre Mesto vyplývajú zo Zákona o odpadoch a to najmä:

 1. spracováva a aktualizuje program odpadového, hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve,
 2. vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Poprad, vedie evidenčné listy,
 3. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 4. kontroluje činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom,
 5. pripravuje podklady pre prípravu rozpočtu odpadového hospodárstva mesta.

Na úseku štátnej vodnej správy v prenesenom výkone pôsobností a v súlade so Zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách:

 1. povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov domácností), uskutočňovanie zmien a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 2. v prípadoch v ktorých je príslušná povoľuje vodnú stavbu, ako aj iné vodohospodárske veci týkajúce sa tejto vodnej stavby,
 3. povoľuje čerpanie a vypúšťanie podzemných vôd do povrchových alebo podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do piatich dní,
 4. povoľuje osobitné užívanie vôd a povoľuje stavby na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha,
 5. vydáva súhlasy na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov,
 6. rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
 7. ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 8. v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 9. vedie evidenciu o vodách a evidenciu o majetku mesta,
 10. vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 11. prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 12. v prípade potreby obmedzuje, upravuje, prípadne zakazuje všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 13. podľa potreby určuje inundačné územia pri drobných vodných tokoch,
 14. ukladá opatrenia na odstránenie stavu, ak bola porušená verejná kanalizácia, vodovod, alebo ak bola ohrozená ich prevádzka,
 15. uskutočňuje výkon právoplatných rozhodnutí a všetky správne úkony súvisiace s uvedenými činnosťami,
 16. zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,
 17. podľa potreby všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
 18. podľa potreby vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok,
 19. vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť.“