VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor správy majetku

Vedúca odboru

Ing. Iveta Borňáková - vedúca odboru

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 292
e-mail: majetkove@msupoprad.sk

iveta.bornakova@msupoprad.sk
 

Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Na úseku správy bytov a nebytových priestorov:

Vedúca
Ing. Mária Kubalová

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel: 052/7167 331
mobil: 0910 890 310
e-mail: maria.kubalova@msupoprad.sk

 

 • vedenie evidencie a dokumentácie budov v majetku mesta,
 • výkon OBP a PO budov,
 • zabezpečenie údržby, opráv a technických revízií nehnuteľností v majetku mesta,
 • príprava, evidencia, aktualizácia nájomných zmlúv na nebytové priestory a kontrola ich dodržiavania,
 • uzatváranie zmlúv na dodávky vody, plynu a energií s dodávateľmi,
 • rozúčtovávanie nákladov za služby spojené s nájmom,
 • príprava predaja a vyhotovanie kúpnych zmlúv na odpredaj nebytových priestorov mesta,
 • odpredaj bytov,
 • činnosti súvisiace s výpočtom predpisu nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,
 • zabezpečovanie služieb spojených s užívaním bytov,
 • preberanie požiadaviek na údržbu a opravu bytov, zabezpečovanie a kontrola ich vykonania,
 • tvorba ročných vecných a finančných plánov opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií vybraných zariadení
 • zabezpečenie plnenia plánov, kontrola prác a fakturácie,
 • ďalšie súvisiace činnosti,
 • vybavuje agendu k nájmom komunálnych bytov, súhlasom k dohode o výmene bytu, k podnájmu bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam uchádzačov o byt,
 • spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie mestského bytu,
 • pripravuje výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,
 • pripravuje podklady pre právne oddelenie na podania k zrušeniu nájmu a iné právne úkony,
 • udržuje evidenciu mestských bytov a nájomcov v aktuálnom stave,
 • vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,
 • šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov.

 

Na úseku správy majetku 

 • zisťovanie majetku, spracovanie a zabezpečovanie dokumentácie o nehnuteľnom majetku mesta (geometrické plány, listy vlastníctva)
 • evidencia na úseku správy majetku,
 • spracovanie agendy spojené s odpredajom pozemkov a budov mesta právnickým a fyzickým osobám,
 • vyhotovovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv okrem nebytových priestorov,
 • vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich využívanie,
 • zabezpečovanie registrácie na Katastrálnom úrade,
 • zabezpečovanie úloh súvisiacich s navrátením majetku,
 • vysporiadanie nehnuteľného majetku,
 • vykonávanie právnych úkonov podľa platnej legislatívy,
 • spracovanie agendy spojenej so zverením nehnuteľného majetku do správy mestským príspevkovým organizáciám,
 • vyhotovovanie daňových priznaní z prevodu a prechodu nehnuteľností,
 • príprava a zabezpečovanie inventarizácie nehnuteľného majetku,
 • príprava a zabezpečovanie verejných obchodných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku,
 • príprava a zabezpečovanie dražieb týkajúcich sa nehnuteľného majetku,
 • vypracovávanie návrhov všeobecne - záväzných nariadení mesta,
 • spravuje a dopĺňa mapové podklady mesta vo všetkých dostupných mierkach ako aj iné mapové podklady mesta,
 • objednáva geometrické plány a vedie ich evidenciu a archiváciu,
 • systematicky zabezpečuje priemet investícií mesta do mapových podkladov 1:1000,
 • vedie a dopĺňa informačné údaje o meste v rozsahu jeho kat. územia, včítane grafických priemetov: inž. siete, pôdny fond a pod,
 • vedie a systematicky dopĺňa grafickú pasportizáciu nehnuteľností mesta.

 

Správa športových zariadení

Viacúčelová hala ARÉNA

Vedúca

Mgr. Lucia Štolcová
Viacúčelová hala - ARÉNA POPRAD
Uherova 4680
058 01 Poprad

tel: 052/7849 510
e-mail: arena@msupoprad.sk

 • spracúva harmonogram športových a kultúrnych podujatí, riadi a koordinuje obsadenie všetkých prevádzkových objektov v hale
 • navrhuje rôzne aktivity, služby, akcie na zatraktívnenie poskytovaných služieb a zvyšuje ich komerčnosť.
 • zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie všetkých zákonov, vyhlášok a predpisov, ktorými sa riadi samotná prevádzka haly
 • zabezpečuje podklady pre prípravu rozpočtu a pripravuje návrhy rozpočtu na príslušný rok
 • pripravuje podklady do rozboru hospodárenia za príslušné obdobie

 

Futbalový štadión

Futbalový štadión mesta Poprad

058 01 Poprad

 • zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna, tenisových kurtov  a ostatných         zverených športových zariadení v majetku mesta Poprad,
 • zabezpečuje výkon OBP a PO futbalového štadióna priamo alebo prostredníctvom tretej   
 • osoby,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o  odpadoch 
 • v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia   v   platnom znení, zákona 
 • č. 364/2004   Z. z.  o  vodách  v  platnom znení,   ďalších   súvisiacich   predpisov  platných 
 • vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • v zmysle  zákona  zabezpečuje  vykonávanie pravidelných revízií na zverených technických  
 • zariadeniach,
 • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov a plochy futbalového štadióna,
 • zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
 • technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu všetkých podujatí 
 • konaných na futbalovom štadióne.

 

Zimný štadión

Vedúci

Bc. René Šoltés
Zimný štadión mesta Poprad
Štefánikova 890/46
05801 Poprad - Spišská Sobota

tel. 052/7721 405
e-mail: zimnystadion@msupoprad.sk

 • spracováva harmonogram tréningového procesu a stretnutí pre jednotlivé vekové kategórie
 • v mimo súťažnom období plánuje, koordinuje a riadi činnosť spojenú s využitím ZŠ na kultúrne a iné podujatia
 • zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie všetkých zákonov, vyhlášok a predpisov, ktorými sa riadi prevádzka Zimného štadióna
 • ako preddavková organizácia Mesta Poprad pripravuje podklady na prípravu rozpočtu pre príslušný rok za ZŠ
 • za príslušné obdobie pripravuje podklady do rozboru hospodárenia

 

Správa priemyselného parku

Vedúci oddelenia:

Peter Zavatzký, tel. 052/7167 270
e-mail: peter.zavatzky@msupoprad.sk

 • zabezpečuje opravy a údržbu spoločných mimoareálových a vnútroareálových cestných komunikácií, chodníkov a parkoviska za oplotením,
 • zabezpečuje údržbu zelene – kosenie zelene minimálne 4 x ročne, uloženie, spracovanie a skladovanie pokosenej hmoty,
 • zabezpečuje opravu a údržbu rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane revíznych šácht a požiarnych hydrantov v priemyselnom parku, ako aj na celej trase prípojok,
 • zabezpečuje opravu a údržbu zariadení vysokého a nízkeho napätia, trafostanice a verejného osvetlenia v priemyselnom parku a prípojky vysokého napätia až po rozvodňu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok,
 • zabezpečuje opravu a údržbu zariadení na strednotlakej prípojke plynoregulačnej stanici a vysokotlakej prípojke plynu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok,
 • zabezpečuje ochranu parku oplotením, existujúcim kamerovým systémom so záznamom na digitálny videorekordér, pultom centrálnej ochrany a strážnou službou s elektronickou signalizáciou narušenia perimetra,
 • zabezpečuje prevádzku dátovej centrály (telefón, internet),
 • zabezpečuje letnú a zimnú údržbu spoločných plôch parku,
 • zabezpečuje informačnú službu na vrátnici parku,
 • zastupuje objednávateľa pri opakovaných úradných skúškach a revíziách technických zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov parku, a ktoré podliehajú legislatíve SR,
 • zabezpečuje činnosti pri odborných skúškach a revíziách v oblasti protipožiarneho zabezpečenia vyplyvajúcich z legislatívy SR,
 • zastupuje objednávateľa pri rokovaní s nájomcom v otázkach nájmu spoločných priestorov a ich technickej pripravenosti,
 • zabezpečuje požadovanú kapacitu rozvodu pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, trafostanice, VN a NN rozvodov, plynoregulačnej stanice a slaboprúdových rozvodov,
 • zabezpečuje na základe písomnej požiadavky objednávateľa pred spustením prevádzky požadovaný a v žiadosti presne stanovený odber el. energie, plynu, vody, telekomunikačného signálu, dátového signálu a napojenie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

 

Správa mestského útulku

 • zabezpečuje dočasné umiestnenie túlavého psa, pokiaľ sa neprihlási alebo nezistí držiteľ psa,
 • zabezpečuje a vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, zabezpečuje psom pitnú vodu a koterce
 • spolupracuje pri odchyte psov,
 • po odchytení psa zabezpečí základné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý určí dobu karantény psa,
 • sprístupňuje útulok verejnosti a poskytuje občanom potrebné informácie o psoch umiestnených v útulku.
 • zabezpečuje zverejnenie odchytených psov vhodným spôsobom prostredníctvom mestských a regionálnych médií,
 • zabezpečuje odborné veterinárne činnosti poskytované v útulku veterinárnym lekárom,
 • zabezpečuje odovzdanie utrateného alebo uhynutého psa kafilérii,
 • vedie evidenciu odchytených psov i veterinárnych úkonov,
 • realizuje vydávanie odchytených psov záujemcom.