VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor sociálny

Vedúca odboru

Mgr. Etela Lučivjanská, vedúca odboru
Joliota Curie 3, Poprad
(bývalá budova katastra)

tel. 052/7160 374
e-mail: socialne@msupoprad.sk

etela.lucivjanska@msupoprad.sk

 

Oddelenie rodiny a neprispôsobivých občanov

Vedúca oddelenia

Mgr. Petra Zavacká, tel. 052/7160 373
e-mail: petra.zavacka@msupoprad.sk

 

• rozhoduje o jednorazovej dávke a o povinnosti občana vrátiť jednorazovú dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila;

• v prípade, ak sa pomoc v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,  príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok nevyužívajú na účel, pre ktorý boli poskytnuté, navrhuje orgánu príslušnému na rozhodovanie, aby v odôvodnených prípadoch zastavil ich výplatu a vykonáva funkciu osobitného príjemcu;

• vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb;

• organizuje výchovné a sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, uložené výchovné opatrenie, ako aj programy na pomoc ohrozeným deťom a rodinám;

• spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

• spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom;

• poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť;

• poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov;

• spolupôsobí pri úprave a zachovaní vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov poskytuje rodičom príspevok na dopravu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov a dieťaťu príspevok na podporu budúceho osamostatnenia (príspevok na tvorbu úspor);

• poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin;

• poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb;

• poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého;

• vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti;

• vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom;

• vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

• v Klube pre deti a mládež vytvára podmienky pre prácu s komunitou, podporuje a organizuje záujmové a iné aktivity zamerané na vhodné využívanie voľného času detí a mládeže, aktivity zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v súlade s opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

• poskytuje základné sociálne poradenstvo;

• poskytuje pomoc pri zabezpečovaní prístrešia;

• poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade na základe zmluvy s prijímateľom;

• poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa;

• uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby;

• vytvára podmienky a participuje na distribúcii časopisu Notabene s občianskym združením Korene;

• riadi, koordinuje a kontroluje Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a Klub pre deti a mládež v Poprade;

• priamo v teréne vyhľadáva občanov, ktorým poskytuje sociálne poradenstvo, sociálne služby;

• vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb;

• zabezpečuje pochovanie mŕtveho: v súlade s § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli;

• spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti;

• podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.

 

Oddelenie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Vedúca oddelenia

Mgr. Renáta Kostková, tel. 052/7160 370
e-mail: renata.kostkova@msupoprad.sk

 

• je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti, o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť;

• vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu;

• poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby;

• poskytuje základné sociálne poradenstvo;

• uzatvára zmluvu:
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby;

• zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb;

• vedie evidenciu:
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí,
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode;

• vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu;

• poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov;

• uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu;

• poskytuje sociálnu službu v jedálni;

• utvára podmienky na sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť v denných centrách;

• metodicky riadi a koordinuje činnosť masážno-relaxačného centra pre seniorov;

• prijíma a eviduje žiadosti o umiestnenie v Dome s opatrovateľskou službou Xenón;

• spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti;

• pripravuje podklady pre poskytovanie dotácie pre právnické osoby, vedie ich evidenciu a sleduje, či tieto finančné prostriedky boli použité na účel, pre ktorý boli poskytnuté;

• podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.