VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor školstva, mládeže a športu

Vedúca odboru

PaedDr. Edita Pilárová

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, pavilón B, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 220
e-mail: skolstvo@msupoprad.sk

edita.pilarova@msupoprad.sk

 

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku základných škôl a originálny výkon vo vzťahu k materským školám, k základným umeleckým školám a k školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom mesto Poprad (ďalej len zriaďovateľ). Ďalej zabezpečuje úlohy a odborné činnosti pre základné školy Školského úradu Poprad.

 1. zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach:
  1. zriaďovania a zrušenia škôl a školských zariadení podľa siete škôl a školských zariadení,
  2. výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky
  3. výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 ods. 3),
  4. určenia školských obvodov pre jednotlivé školy a ďalších zmien a doplnkov o školských obvodoch formou VZN,
  5. oznámenia obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode podľa § 8 ods. 4 zákona 596/2003 Z. z.
  6. určenia školského obvodu základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa § 8 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z., formou VZN
  7. určenia miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa § 20 ods. 3 a) zákona 245/2008 Z. z., formou VZN,
  8. určenia výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, centra voľného času formou VZN,
  9. plánu a rozpočtu pre školy a školské zariadenia v oblasti investícií, ktorých je zriaďovateľom,
  10. spracovania a poskytovania informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
  11. zabezpečovania agendy súvisiacej s vymenovaním riaditeľov škôl a školských zariadení,
  12. zabezpečenia komplexnej agendy súvisiacej s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti obecnej školskej rady, rád škôl a rád školských zariadení,
  13. činnosti materských škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení ( školských jedální, centra voľného času, strediska služieb škole),
  14. činnosti detských jaslí,
  15. riešenia alebo spolupráce riešenia sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení, resp. riešenia žiadostí občanov podaných v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám za oblasť školstva,
  16. komplexných štatistických prehľadov, výkazov, resp. iných podkladov požadovaných MŠ SR, KŠÚ a inými inštitúciami,
  17. schvaľovania správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
  18. poskytovania dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením včítane prípravy podkladov pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom v spolupráci s ÚPSVaR,
  19. evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú na území mesta Poprad trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
 2. Zabezpečuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
 3. Zabezpečuje vytváranie podmienok:
  1. na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
  2. na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  3. na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a materských školách, ktorých je zriaďovateľom,
  4. na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
 4. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania s výnimkou kontroly úloh prislúchajúcich štátnej školskej inšpekcii.
 5. Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok.
 6. Vyjadruje sa k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
 7. Prerokúva koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení s ich riaditeľmi.
 8. Prerokúva školský vzdelávací program a výchovný program.
 9. Prerokúva kariérové pozície v škole a v školskom zariadení.
 10. Vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.
 11. Predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, návrhy na zriaďovanie a rušenie škôl a školských zariadení, návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a pre žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
 12. Participuje s inými organizáciami pri práci s talentovanými a nadanými žiakmi
  v oblasti vedomostných a predmetových súťaží a olympiád.
 13. Spolupracuje s inými obcami, orgánmi štátnej správy, školskej samosprávy,
  strednými školami a občianskymi združeniami.
   

Úsek mládeže a športu

Mgr. Peter Procházka
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 234
e-mail: sport@msupoprad.sk

peter.prochazka@msupoprad.sk

 1. Zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach
  1. koncepcie rozvoja telesnej kultúry v meste na úseku telesnej kultúry,
  2. evidencie TJ a telovýchovných organizácií pôsobiacich na území mesta, ako aj prehľad o ich činnosti a členskej základni,
  3. žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre telovýchovné jednoty, športové kluby, občianske združenia, zabezpečuje spracovanie zmlúv o poskytnutí dotácie a kontrolu použitia finančných prostriedkov zo strany žiadateľa, resp. príjemcu,
  4. rozpočtu a vecnej náplne na úseku športu,
  5. evidencie športovcov, ktorí dosiahli významné úspechy vo svojej disciplíne
 2. Koordinuje:
  1. plnenie úloh spojených s prípravou a organizáciou športových a telovýchovných podujatí organizovaných pod záštitou mesta,
  2. všetky školské športové súťaže základných škôl na území mesta a zabezpečuje ďalšie dlhodobé športové súťaže.
 3. Zabezpečuje podklady na slávnostné prijatie najúspešnejších športovcov mesta.
 4. Spolupracuje:
  1. s občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti mládeže a športu,
  2. so strednými školami na území mesta v oblasti činnosti študentských rád, pri príprave a realizácii školských športových súťaží a iných projektov.
    

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová, vedúca detských jaslí
Detské jasle, Ul. mládeže 4886/5A, 058 01 Poprad


Tel. 052/7730 968
e-mail: alena.palgutova@msupoprad.sk

Detské jasle sú zariadením mesta a ich zriaďovateľ je Mesto Poprad. Slúžia ako zariadenie s celodennou prevádzkou, ktoré zabezpečuje výchovu detí spravidla od pol roka do troch rokov veku zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, dopĺňajú rodinnú výchovu.

Do DJ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu odoslanej na adresu detských jaslí e-mailom, poštou alebo doručenej osobne. Deti sa prijímajú priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity.

Zákonný zástupca má nárok na príspevok štátu na starostlivosť o dieťa v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 €, ktorý vypláca mesačne ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu.


 

Koncepcia rozvoja školstva v meste Poprad

Koncepcia rozvoja školstva
 koncepcia_skolstva.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 

Koncepcia rozvoja športu v meste Poprad

Koncepcia rozvoja športu
 Koncepcia.pdf (315.3 kB) (315.3 kB)

 
Plnenie Koncepcie rozvoja športu v meste Poprad v roku 2010
 Napĺňanie koncepcie športu v r 2010.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

 

Obecná školská rada

Zloženie Obecnej školskej rady mesta Poprad
 obecna_skolska_rada.pdf (126.3 kB) (126.3 kB)