VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor servisných činností

Vedúca odboru

Ing. Angela Františková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167253
e-mail: organizacne@msupoprad.sk

angela.frantiskova@msupoprad.sk

 

Správa registratúry a verejného obstarávania

Vedúca oddelenia:

Ing. Jana Petríková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167253
e-mail: jana.petrikova@msupoprad.sk

 

Podateľňa

 • zabezpečuje správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi a ich archiváciu, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

 

Verejné obstarávanie

 • zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • vyhlasuje postupy verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou,
 • pripravuje a aktualizuje smernicu pre verejné obstarávanie,
 • spracováva podklady pre všetky postupy verejného obstarávania,
 • spravuje celú agendu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • pripravuje a realizuje všetky postupy verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
 • posudzuje výber postupu verejného obstarávania podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služby na základe podkladov z jednotlivých odborov úradu,
 • posudzuje a pripravuje odôvodnenia použitia postupov verejného obstarávania,poskytuje právne rady týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní zamestnancom úradu.

 

Oddelenie interných služieb

Vedúca oddelenia: 

Ing. Dagmar Nemčoková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167219
email: dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

Údržba

Administratíva

 • vykonáva správu hmotného majetku MsÚ,
 • vedie evidencie hnuteľného majetku, potrebného k zabezpečeniu činnosti MsÚ a MsZ,
 • zabezpečuje materiálne vybavenie pre prácu MsÚ, MsZ a MsR,
 • spravuje hnuteľný majetok mesta,
 • zabezpečuje prevádzku telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje chod MsÚ (na úseku údržby budov, upratovania priestorov, prevádzky motorových vozidiel a podobne),
 • zabezpečuje rozmnožovanie písomností, vedenie podateľne MsÚ a pod.,
 • zodpovedá za príjem, expedíciu a archiváciu všetkých písomností mesta a jeho orgánov,
 • zodpovedá za krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ostatných zariadeniach MsÚ.

 

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičarová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167248

 

Matrika

Tel. 052/7167 209, 7167 242, 7167 243
e-mail: matrika@msupoprad.sk


Územný obvod Matričného úradu Poprad tvoria obce:

 • Poprad
 • Gánovce
 • Spiššká Teplica

 

Matričný úrad:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov.

 

Prvý kontakt

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.: 052/7167 248

 • poskytuje informácie všestranného charakteru, súvisiace s agendou Mestského úradu v Poprade vo vzťahu k občanom
 • poskytuje pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
 • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov
 • vybavuje priznanie k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydáva známky pre psov a vedie evidenciu prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa
 • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP
 • overuje podpisy a listiny v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov

 

Evidencia obyvateľstva

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 211

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
 • vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
 • spracováva charakteristiky na občanov mesta podľa dožiadania súdov, polície, prokuratúry a ďalších inštitúcií.

 

Oddelenie informatiky

Vedúci oddelenia

Mgr. Jaroslav Maitner
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 277
e-mail: jaroslav.maitner@msupoprad.sk
 

 • zabezpečuje, zavádza a udržuje v spolupráci s vedúcimi odborov informačný systém mesta a MsÚ,
 • zodpovedá za archiváciu údajov a prístup k informáciám v systéme,
 • zodpovedá za prevádzku a údržbu počítačovej siete,
 • navrhuje a zabezpečuje inováciu technického a programového vybavenia systému,
 • zodpovedá za tvorbu, prevádzku a údržbu internetového portálu mesta,
 • organizuje a zabezpečuje školenie pracovníkov MsÚ k novým produktom.

 

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Koncepcia rozvoja informačných systémov na stiahnutie tu.

 

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 271
fax. 052/7725 013
e-mail: martin.vascura@msupoprad.sk
 

Na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie

 • vypracováva návrhy na riešenie opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č.414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
 • vypracováva a aktualizuje riadiacu, plánovaciu a výkazovú dokumentáciu,
 • vypracováva a aktualizuje dokumentáciu prídelového hospodárstva, navrhuje výdajne odberných oprávnení,
 • spracováva a aktualizuje prednostné spojenie v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii na obdobie krízovej situácie,
 • plní úlohy v zmysle zákona NR SR č.319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky,
 • plní úlohy v zmysle zákona NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

 • vypracováva dokumentáciu civilnej ochrany mesta v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva Plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
 • podieľa sa na riadení záchranných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta,
 • zodpovedá za uskladňovanie a ošetrovanie špeciálneho materiálu CO a za výdaj jednotkám CO,
 • koordinuje a podieľa sa na spracovaní pánu evakuácie,
 • zabezpečuje vyrozumenie osôb, vybraných organizácií a varovanie obyvateľstva,
 • preveruje funkčnosť miestnych prostriedkov (elektrické sirény) na vyhlasovanie varovných signálov,
 • plánuje poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania evakuovaným,
 • navrhuje primátorovi mesta personálne obsadenie jednotiek civilnej ochrany,
 • zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a organizáciami na území mesta na úseku civilnej ochrany,
 • hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami; predkladá návrh na rozpočet, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročné rozbory hospodárenia,
 • vykonáva kontroly skladovania a ošetrovania špeciálneho materiálu CO, zabezpečuje redistribúciu a distribúciu podľa pokynov obvodného úradu,
 • podieľa sa na spracovaní a vedie dokumentáciu Krízového štábu mesta Poprad v súlade so zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

 

Na úseku požiarnej ochrany

 • podieľa sa na spracovaní Požiarneho poriadku mesta
 • zabezpečuje účasť veliteľov Dobrovoľných hasičských zborov a preventivára mesta na odbornej príprave,
 • hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami; predkladá návrh na rozpočet, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročné rozbory hospodárenia,
 • podieľa sa na inventarizácii majetku mesta v správe Dobrovoľných hasičských zborov
   

Na úseku BOZP, pracovnej zdravotnej služby

 • zabezpečuje pre novoprijatých a ostatných zamestnancov MsÚ školenie o BOZP a ďalšie pravidelné preškolenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • koordinuje a zabezpečuje v spolupráci s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby plnenie úloh PZS
 • zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
 • dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
 • podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,
 • poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom najmä pri plánovaní a organizovaní práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany.
 • zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na opatreniach pracovnej rehabilitácie, na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík, na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov.
 • školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
 • spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
 • dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou                                                                        


Na úseku ochrany osobných údajov a utajovaných skutočností

 • plní úlohy v zmysle zákona NR SR č.241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok (bezpečnostný zamestnanec),
 • plní úlohy na úseku ochrany osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zodpovedná osoba )