VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor ekonomický

Vedúci odboru

Ing. Marián Matta

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 226
e-mail: ekonomicke@msupoprad.sk

              marian.matta@msupoprad.sk

 

Oddelenie financií a rozpočtu

Vedúca oddelenia

Ing. Drahomíra Polovková
Tel. 052/7167 212
e-mail: drahomira.polovkova@msupoprad.sk

spracováva rozpočet mesta a sleduje jeho plnenie,

 1. sleduje účet združených prostriedkov,
 2. vypracováva zmeny rozpočtu,
 3. bankový styk,
 4. spracováva výkazy mesta o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za jednotlivé štvrťroky
 5. účtovanie položiek na bežnom účte - činnosť Mestského úradu,
 6. účtovanie a vedenie účtov fondu rezervného, prípadne iných fondov,
 7. sledovanie a účtovanie dotácií zo ŠR,
 8. sledovanie a evidencia použitia prostriedkov poskytnutých mestom iným subjektom,
 9. účtovne sleduje a kontroluje stav a výnos majetkovej účasti mesta na podnikaní iných právnických osôb,
 10. kontrola oprávnenosti finančných operácií
 11. inventarizácia záväzkov a pohľadávok,
 12. evidencia hnuteľného majetku v preddavkových organizáciách,
 13. koordinácia prác súvisiacich s ročnou inventarizáciou majetku mesta,
 14. vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie,
 15. spolupráca pri inventarizácii preddavkových organizácií,
 16. koordinácia spracovania výkazov za mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.

 

Oddelenie daní a poplatku

Vedúca oddelenia

Ing. Anna Lešková

Tel. 052/7167 223
e-mail: danove@msupoprad.sk

anna.leskova@msupoprad.sk

 1. správa miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 2. vyhľadávanie nových daňových subjektov,
 3. spracovávanie zoznamu daňových dlžníkov,
 4. vyhotovovanie exekučných titulov na vymáhanie nedoplatkov,
 5. príprava a tvorba návrhov všeobecne záväzných nariadení súvisiacich s činnosťou oddelenia daní a poplatku predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Poprad a zavedenie do praxe,
 6. zabezpečenie činnosti oddelenia v súvislosti s návrhom rozpočtu mesta na príslušný rok, s polročným rozborom rozpočtu, rozborom hospodárenia mesta a záverečným účtom mesta.

 

 

Oddelenie ekonomického zabezpečenia mesta

Tel. 052/7167 229

mesačné spracovávanie podkladov na odúčtovanie preddavkových organizácií, odborov a oddelení Mestského úradu,

 1. spracovanie podkladov k bankovému styku za celý Mestský úrad okrem MsP,
 2. sledovanie plnenia rozpočtu jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu a preddavkových organizácií, spolupráca pri zmenách ich rozpočtu,
 3. spoluzodpovedá za hospodárenie odborov a oddelení mestského úradu a preddavkových organizácií,
 4. vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich využívanie,
 5. výkon zakladateľskej a zriaďovateľskej funkcie k príspevkovým organizáciám mesta (hospodárenie, výsledky, uzávierky),
 6. výkon zakladateľskej funkcie a výkon povinností spoločníka v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta,
 7. evidencia a aktualizácia právnych dokumentov, súvisiacich s mestskými organizáciami a obchodnými spoločnostiami s majetkovou účasťou mesta.

 

pokladnica

tel. 052/7167 299

 1. zabezpečuje pokladničnú službu MsÚ,
 2. kontrola cestovných účtov.