VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Hlavný kontrolór

Ing. Kozlerová Zita

tel. 052/7167 272
e-mail: zita.kozlerova@msupoprad.sk

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto
  • plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra
   

Útvar hlavného kontrolóra

 1. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku
 2. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

 

Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 27.


 

Dokumenty

Položky 1-10 z 95
Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017
 uznesenie_52_2017.pdf (45.9 kB) (45.9 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 správa o kontrolnej činnosti za r. 2016.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - február 2017
 MsZ február 2017 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu R 2017 - 2019 - zverejnenie.pdf (200 kB) (200 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017
 Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017 - zverejnenie.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - december 2016
 MsZ december 2016 - správa o výsledkoch kontrol - zverejnenie.pdf (114.8 kB) (114.8 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017 - návrh
 návrh plánu kontrol na 1.polrok 2017 - zverejnenie.pdf (139.4 kB) (139.4 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - október 2016
 MsZ október 2016 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (111.6 kB) (111.6 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - august 2016 - oprava
 MsZ august 2016 - správa o výsledkoch kontrol - oprava.pdf (40.2 kB) (40.2 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - august 2016
 MsZ august 2016 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (174.5 kB) (174.5 kB)

 
Položky 1-10 z 95