VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Futbalový štadión mesta Poprad

Vedúci

Ing. Július Mihálik
Futbalový štadión mesta Poprad
058 01 Poprad

mobil: 0910 890 496
mail: julius.mihalik@msupoprad.sk

 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD

 1. zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna, tenisových kurtov  a ostatných         zverených športových zariadení v majetku mesta Poprad,
 2. zabezpečuje výkon OBP a PO futbalového štadióna priamo alebo prostredníctvom tretej   
  osoby,
 3. zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o  odpadoch 
  v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia   v   platnom znení, zákona 
  č. 364/2004   Z. z.  o  vodách  v  platnom znení,   ďalších   súvisiacich   predpisov  platných 
  vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 4. v zmysle  zákona  zabezpečuje  vykonávanie pravidelných revízií na zverených technických  
  zariadeniach,
 5. zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
 6. zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 7. zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov a plochy futbalového štadióna,
 8. zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
 9. technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu všetkých podujatí 
  konaných na futbalovom štadióne.