VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

LMB AIRCRAFT s.r.o., Kukučínova 4245, 058 01 Poprad, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 lmb_aircraft_1.pdf (62 kB) (62 kB)

 
LMB AIRCRAFT s.r.o., Kukučínova 4245, 058 01 Poprad, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 lmb_aircraft.pdf (62.5 kB) (62.5 kB)

 
Vladimír Jozefčák, Štúrova 132 /10, 058 01 Poprad, vyvesené 19.4.2017 - 4.5.2017
 jozefcak.pdf (60 kB) (60 kB)

 
Oľga Hajurková, Mládeže 2355 / 34, 058 01 Poprad, vyvesené 19.4.2017 - 4.5.2017
 hajurkova.pdf (60.4 kB) (60.4 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Oplotenie letiska Poprad - Tatry, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 oplotenie_letiska.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

FTTH-Poprad Západ, optická trasa na pozemkoch v k. ú. Poprad, vyvesené 24.4.2017 - 9.5.2017
 ftth_poprad.pdf (812.8 kB) (812.8 kB)

 
Optická trasa FTTH - Poprad sídlisko Juh na pozernkoch k. ú. Poprad, vyvesené 21.4.2017 - 9.5.2017
 opticka_trasa.pdf (618.1 kB) (618.1 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Dražba hnuteľných vecí, vyvesené 26.4.2017 - 28.4.2017
 hnut_veci.pdf (140.8 kB) (140.8 kB)

 
Byt č. 4 na 2.p. vo vchode č 23 bytového domu blok WISLA ul. Svätoplukova or. č. 23, 25 so súpisným číslom 2726, vyvesené 26.4.2017 - 24.5.2017
 byt_24.pdf (473.9 kB) (473.9 kB)

 
Nebytový priestor č. 1-A10 na prízemí bytového domu, súpisné číslo:3313, vchod :12, zapísaný na LV č. 4856, k.ú. Poprad, vyvesené 19.4.2017 - 9.5.2017
 np_a_10.pdf (328.8 kB) (328.8 kB)

 
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 589, nachadzajúca sa v k.ú. Veľká okres Poprad obec Poprad, vyvesené 19.4.2017 - 19.5.2017
 lv_589.pdf (426.4 kB) (426.4 kB)

 
Byt č. 27 na 9. poschodí bytového domu na ul. Okružná, súpisné číslo: 767, vchod: 57,k.ú. Poprad, vyvesené 19.4.2017 - 9.5.2017
 byt_27.pdf (355.9 kB) (355.9 kB)

 
Dražobná vyhláška na dražbu spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti EX 26/12-36, vyvesené 27.3.2017 - 3.5.2017
 EX_26_12_36.pdf (255.3 kB) (255.3 kB)

 
Rozostavaný rodinný dom na parc.č. 2646/566 k.ú. Spišská Sobota, vyvesené 20.3.2017 - 26.4.2017
 dom_2646_566.pdf (724 kB) (724 kB)

 

Upovedomenie účastníkov konania o nových skutočnostiach a vyjadreniach účastníkov konania - verejnou vyhláškou

Oplotenie letiska Poprad - Tatry, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 oplotenie_letiska_1.pdf (1 MB) (1 MB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obnova bytového domu Don Poprad na ulici Šrobárova 2676/28, 30, 32, 34, 36, 38 v Poprade, vyvesené 21.4.2017 - 9.5.2017
 don.pdf (142.5 kB) (142.5 kB)

 
Reštaurácia Alexandra Mafoš na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 18.4.2017 - 3.5.2017
 restauracia_mafosi.pdf (158.5 kB) (158.5 kB)

 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie vo veci povolenia zmeny účelu užívania nebytového priestoru č. 4-1 vchodu 75 na prízemí bytového domu súpisné číslo 3783 v k.ú Poprad, vyvesené 24.4.2017 - 9.5.2017
 nebyt_priest.pdf (383.7 kB) (383.7 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Bytový dom URSUS k.ú. Poprad, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 ursus.pdf (120.6 kB) (120.6 kB)

 
Výstavba cyklistických komunikácií most D1 Matejovce - Poprad západ úsek B MsÚ Poprad - most ul. Športová, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 most_d_1.pdf (261.6 kB) (261.6 kB)

 

Oznámenie o upustení od dražby

Nebytový priestor č. 1-A10 na prízemí bytového domu, súpisné číslo 3313, vchod 12, k.ú. Poprad, vyvesené 26.4.2017 - 11.5.2017
 nebyt_a_10.pdf (127.2 kB) (127.2 kB)

 

Zmena lehoty dokončenia stavby

Obnova bytového domu blok Ďumbier s. č. 2599, e. č. 2 na Tajovského ulici v Poprade, vyvesené 24.4.2017 - 9.5.2017
 dumbier.pdf (96.8 kB) (96.8 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pzemok časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere 44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy
 OVS - nájom 433-14.pdf (137 kB) (137 kB)

 
Nebytové priestory o celkovej výmere 46,40 m2 nachádzajúce sa na 2. nadzemnom podlaží v budove, súp. .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku k.ú. Veľká
 OVS- Sutaz 46,40  m2 Scherfelova 1308 022017.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
Nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Kino Máj na Scherfelovej ulici v Poprade
 FO NP KINO Máj 042017-2.pdf (171 kB) (171 kB)

 
Nebytové priestory - 2 kiosky (každý o výmere 12 m2) nachádzajúce sa v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade
 FO  - NP KIOSKY Kiosky Halátová ulica 042017-2.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 35 odst. 2 stavebného zákona

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

 


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Realizácia balkóna k bytu č. 12, na pozemku parc.č. 878, 879, 880 k. ú. Poprad, vyvesené 24.4.2017 - 9.5.2017
 balkon.pdf (136 kB) (136 kB)