VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Jozef Tomajko, 058 01 Poprad, vyvesené 17.10.2017 - 1.11.2017
 tomajko.pdf (43 kB) (43 kB)

 
Ľudmila Pospíšilová, Partizánska 697/69, 058 01 Poprad, vyvesené 17.10.2017 - 2.11.2017
 pospisilova.pdf (98.6 kB) (98.6 kB)

 
Jaroslav Lenárth, 058 01 Poprad, vyvesené 17.10.2017 - 2.11.2017
 lenarth.pdf (60.1 kB) (60.1 kB)

 
eMeLVi, s.r.o., Námestie sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad, vyvesené 17.10.2017 - 2.11.2017
 emelvi.pdf (65 kB) (65 kB)

 
Michaela Cvanigová, 058 01 Poprad, vyvesené 17.10.2017 - 2.11.2017
 cvanigova.pdf (71.8 kB) (71.8 kB)

 
Andrea Pavlovičová, Partizánska 3263 / 14, 058 01 Poprad, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 a_pavlovicova.pdf (92.3 kB) (92.3 kB)

 
Andrea Pavlovičová, Partizánska 3263 / 14, 058 01 Poprad, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 andrea_pavlovicova.pdf (97.5 kB) (97.5 kB)

 
Michal Gažik, 058 01 Poprad, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 gazik.pdf (58.6 kB) (58.6 kB)

 
MEDZINÁRODNÁ ŠPEDÍCIA - MARKO POPRAD, s.r.o., Okružná 764 / 39, 058 01 Poprad, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 MARKO_POPRAD.pdf (62 kB) (62 kB)

 
MUREK, s.r.o., Okružná 782 / 36, 058 01 Poprad, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 MUREK.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

 
Marta Istenáková, 058 01 Poprad, vyvesené 10.10.2017 - 25.10.2017
 istenakova.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

 
Adam Gallik, 058 01 Poprad, vyvesené 10.10.2017 - 25.10.2017
 gallik.pdf (80.2 kB) (80.2 kB)

 
Ján Drotár, 058 01 Poprad, vyvesené 10.10.2017 - 25.10.2017
 drotar.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

 
Ing. Ivan Geletka, 058 01 Poprad, vyvesené 9.10.2017 - 24.10.2017
 ing_ivan_geletka.pdf (54.2 kB) (54.2 kB)

 
Miroslav Svitan, 058 01 Poprad, vyvesené 5.10.2017 - 20.10.2017
 svitan.pdf (58.9 kB) (58.9 kB)

 
Jozef Čonka, Šoltésovej 3380 / 12, 058 01 Poprad, vyvesené 5.10.2017 - 20.10.2017
 conka.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)

 
Roman Čefan, 058 01 Poprad, vyvesené 5.10.2017 - 20.10.2017
 cefan.pdf (57.6 kB) (57.6 kB)

 
Michaela Švajleninová, 058 01 Poprad, vyvesené 3.10.2017 - 18.10.2017
 svajleninova.pdf (57.4 kB) (57.4 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Patrik Žiga, narodený 13.12.1993, zrušenie trvalého pobytu dňom 09.10.2017 na návrh vlastníka, vyvesené 9.10.2017 - 24.10.2017
 patrik_ziga.pdf (86.8 kB) (86.8 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Poprad - TS MÚK - úprava VN a NN, vyvesené 16.10.2017 - 31.10.2017
 uprava_VN.pdf (185.3 kB) (185.3 kB)

 
Samostatný vstup do bytu č. 1 v bytovom dome Nevädza s. č. 830, 831 na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 4.10.2017 - 19.10.2017
 byt_1.pdf (200.6 kB) (200.6 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Oplotenie letiska Poprad-Tatry, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 Letisko_Poprad_Tatry.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor - Rozhodnutie č. OU-KK-PLO-2017/9004-29-AJ zo dňa 29.9.2017, vyvesené 12.10.2017 - 27.10.2017
 rozhodnutie.pdf (398.6 kB) (398.6 kB)

 

Rozhodnutie o zastavení konania o zmene v užívaní časti stavby

Zmena v užívaní časti stavby - nebytového priestoru v bytovom dome Lúčnica A s.č. 2088 na ulici na Letisko 15 v Poprade - Veľkej, vyvesené 18.10.2017 - 2.11.2017
 bazar_kaviaren.pdf (184.3 kB) (184.3 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Závesné balkóny bytového domu s. č. 801, Banícka ul., Poprad, vyvesené 16.10.2017 - 31.10.2017
 Zavesne_balkony.pdf (149.3 kB) (149.3 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obnova bytového domu Sikenica s. č. 2807, Allendeho ul., Poprad - Matejovce, vyvesené 16.10.2017 - 31.10.2017
 Sikenica.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2735/2, ostatné plochy o výmere 6 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Tatranská galéria.pdf (46.1 kB) (46.1 kB)

 
Zámena pozemkov v k. ú. Poprad
 MC WORLD TRADE - zámena.pdf (55 kB) (55 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3222/150 o výmere 15 m2, ostatné plochy v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Křičková - prechod nájmu.pdf (73.7 kB) (73.7 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2007/1 o výmere 56 m2, ostatné plochy v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Tomašová - prechod nájmu.pdf (65.2 kB) (65.2 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2993/622 o výmere 7 m2, ostatné plochy v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Nalejto - prechod nájmu - stánok.pdf (72.6 kB) (72.6 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Matejovce
 Konfal_prechod nájmu_o.pdf (77.7 kB) (77.7 kB)

 
Prenájom a predaj pozemku v k. ú. Poprad
 Kišška.pdf (311.8 kB) (311.8 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - Klubu Zóna v Dome kultúry súp. č. 99 na Štefánikovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Poprad
 október - zámer ZUŠ.pdf (72.4 kB) (72.4 kB)

 
Úprava výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte Futbalového štadióna súp. č. 2031 na Ulici Fraňa Kráľa v Poprade, v katastrálnom území Veľká
 október - zámer FK Poprad.pdf (71.2 kB) (71.2 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad
 10-17 MVDr. Nahalka OZ.pdf (64.5 kB) (64.5 kB)

 
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 450/28, druh pozemku ostatné plochy o výmere 16 m², odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 450/9 o výmere 1 191 m², druh pozemku ostatné plochy, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 10- 17 SINTRA OZ.pdf (43.2 kB) (43.2 kB)

 
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1411/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m², odčleneného z parc. č. KN-E 7816, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2913 m² v katastrálnom území Veľká, obec Poprad
 10- 17 OZ   Bobovská.pdf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3290/110, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m², vytvoreného z pozemku parc. č. KN-C 2993/649, druh pozemku ostatné plochy o výmere 11 527 m², v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 10- 17 Dvorčáková -ANES OZ.pdf (45.7 kB) (45.7 kB)

 
Predaj pozemkov v k. ú. Poprad
 10- 17      LB-EXPRESS, predaj  OZ.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad
 10- 17          LB- expres zamena OZ.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

 
Prenájom jednoizbového bytu č. 54 na ulici Tajovského, súp. č. 2609
 Zverejnenie zámeru prenajať byt 102017 Fáberová.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, v k. ú. Veľká a v k. ú. Spišská Sobota
 október - signum.pdf (63.5 kB) (63.5 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad
 október - profinex.pdf (62 kB) (62 kB)

 
Predaj pozemkov v k. ú. Poprad
 október - kuna, purdjak.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

 
Predaj pozemkov v k.ú. Veľká
 október - husárová.pdf (61.5 kB) (61.5 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - dve telocvične s príslušenstvom o výmere 524 m2 v objekte Základnej školy so sídlom na Ulici Fraňa Kráľa s.č. 2086 o.č. 2 k.ú. Veľká, vyvesené 10.10.2017 - 26.10.2017
 frana_krala_1.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - dve telocvične s príslušenstvom o výmere 524 m2 v objekte Základnej školy so sídlom na Ulici Fraňa Kráľa s.č. 2086 o.č. 2 k.ú. Veľká, vyvesené 10.10.2017 - 26.10.2017
 frana_krala.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

 
Prenájom jednoizbových bytov č. 2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10, 11,12,13,14,15, 16,17, 18,19,20,21, 22,23,24,25,26, 27,28, 29 a 30 na Levočskej ulici, súp. č. 5263
 október - byty.pdf (39.4 kB) (39.4 kB)

 
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľká – pozemok časť parc. č. KN-C 1830/6, ostatné plochy o výmere 1 m² a pozemok parc. č. KN-E 7600/1, orná pôda o výmere 1 m² za účelom osadenia sviečkomatov na predaj náplní do sviečok, vyvesené 4.10.2017 - 20.10.2017
 Parc. č. KN-C 1830-6.pdf (39.6 kB) (39.6 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Včelári - OVS na nájom 2017.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

 
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia
 ovs_prenajom_stankov_nse_poprad_vianoce_2017.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta
 6.18. Reduta - VOS10102017.pdf (179.5 kB) (179.5 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Vyradený hnuteľný hmotný majetok, a to osobný automobil KIA cee´d 1,6 LX 5dv, rok výroby 2010, vyvesené 12.10.2017 - 31.10.2017
 Predaj vyradeného majetku 2017.pdf (16.5 kB) (16.5 kB)

 
Vyradený hnuteľný hmotný majetok, a to jednotlivé časti skladacieho pódia – hliníkové rúrky
 Predaj vyradeného majetku 2017.pdf (15 kB) (15 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu