VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Ján Krok, 058 01 Poprad, vyvesené 10.8.2017 - 25.8.2017
 krok.pdf (60.2 kB) (60.2 kB)

 
Ján Celenský, 058 01 Poprad, vyvesené 7.8.2017 - 22.8.2017
 Oznam 1.pdf (44.2 kB) (44.2 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Roman Škoda, vyvesené 11.8.2017 - 26.8.2017
 skoda.pdf (87.1 kB) (87.1 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Líniová stavba Veľká, ul. Na letisko, Liptovská - úprava NN a DP na pozemkoch v k. ú. Veľká, vyvesené 18.8.2017 - 4.9.2017
 liptovska.pdf (189.7 kB) (189.7 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Zmena v užívaní časti stavby bytového domu s.č. 86 na ul. Murgašovej v Poprade, vyvesené 4.8.2017 - 21.8.2017
 zmena_v_uzivani_stavby.pdf (192.8 kB) (192.8 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Reštaurácia Alexandra Mafoši na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 9.8.2017 - 24.8.2017
 mafosi.pdf (628.6 kB) (628.6 kB)

 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

Preložka VN vedenia do zeme na pozemkoch v k. ú. Svit, vyvesené 7.8.2017 - 22.8.2017
 prelozka_vn.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 12 na 5.p. vo vchode 1, v bytovom dome so súpisným číslom 2344, postavenom na parcele č. 2993/546 blok Hélium, ul. Ústecko - Orlická, vyvesené 15.8.2017 - 14.9.2017
 byt_12.pdf (693.6 kB) (693.6 kB)

 
Byt č. 7 na 5.p. Polyfunkčného bytového domu Viktória, so súp. č. 845, vchod 13, ulica Levočská v Poprade, vyvesené 15.8.2017 - 20.9.2017
 byt_7.pdf (502.5 kB) (502.5 kB)

 
Nebytový priestor č. 1-A9 na prízemí bytového domu, súpisné číslo:33 13, vchod :12, zapísaný na LV č. 4856, nachádzajúci sa na parcele č. 2993/986 o výmere 2467 m2, vyvesené 11.8.2017 - 13.9.2017
 nebyt_1_A9.pdf (321.8 kB) (321.8 kB)

 
Rodinný dom súp. č. 3227, okres Poprad, obec Poprad, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 7.8.2017 - 24.8.2017
 rod_dom_3227.pdf (469.7 kB) (469.7 kB)

 
Parcela registra C číslo 700/5 druh pozemku ostatné plochy o výmere 1147 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišská Sobota, okres Poprad, vyvesené 7.8.2017 - 6.9.2017
 parcela_c_700_5.pdf (813.7 kB) (813.7 kB)

 

Oznámenie o upustení od dražby

Nebytový priestor č.1-A9 na prízemí bytového domu, súpisné číslo:3313, vchod :12 k.ú. Poprad, vyvesené 14.8.2017 - 30.8.2017
 nebyt_1_A9.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

 
Nebytový priestor č.1-A10 na prízemí bytového domu, súpisné číslo:3313, vchod :12 k.ú. Poprad, vyvesené 14.8.2017 - 30.8.2017
 nebyt_1_A_10.pdf (133.8 kB) (133.8 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obnova bytového domu Plesnivec, Francisciho 906 Poprad, umiestnenú na pozemkoch parc. č. 33, 32, 31 a 30 k. ú. Poprad, vyvesené 9.8.2017 - 24.8.2017
 plesnivec.pdf (177.3 kB) (177.3 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zateplenie BD Ul. 1.mája 216/7,9 Poprad, vyvesené 4.8.2017 - 21.8.2017
 zateplenie_1_maja.pdf (147.3 kB) (147.3 kB)

 
Obnova bytového domu Popradské nábrežie 445/24, 25 Poprad, vyvesené 4.8.2017 - 21.8.2017
 obnova_BD_popradske_nabr.pdf (143.1 kB) (143.1 kB)

 

Verejná vyhláška

Upovedomenie účastníkov konania o odstúpení spisového materiálu a odvolania - bytový dom URSUS, vyvesené 17.8.2017 - 1.9.2017
 ursus.pdf (123.2 kB) (123.2 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom nebytových priestorov - klasickej učebne s príslušenstvom a malej telocvične s príslušenstvom na Tajovského 2764/14, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 tajovskeho_1.pdf (52 kB) (52 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom na Tajovského 2764/14, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 tajovskeho.pdf (52.1 kB) (52.1 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom na Letnej ulici 3453/34, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 letna_3.pdf (46.7 kB) (46.7 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - učebne s príslušenstvom na Letnej ulici 3453/34, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 letna_1.pdf (47.4 kB) (47.4 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - učebne s príslušenstvom na Letnej ulici 3453/34, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 letna.pdf (45.3 kB) (45.3 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - malej telocvične s príslušenstvom a dve učebne v objekte Základnej školy A.V. Scherfela so sídlom Fraňa Kráľa s.č. 2086, o.č. 2 k.ú. Veľká, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 frana_krala.pdf (54.5 kB) (54.5 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom na Dostojevského ulicisúp. č. 2616, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 dostojevskeho_1.pdf (56.5 kB) (56.5 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkú telocvičňu s príslušenstvom o výmere 358 m2, malú telocvičňu s príslušenstvom o výmere 234 m2 v objekte Základnej školy so sídlom na Dostojevského ulici, súpisné číslo 4890, postavenom na pozemku parcelné č. KN-C-3290/43, nájomcovi Športový klub športovej gymnastiky GY-TA, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 dostojevskeho.pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
Prenájom jednoizbového bytu č. 54 na ulici Tajovského, súp. č. 2609, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 byt_tajovskeho.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad o výmere 2 m2, nachádzajúce sa v budove súp. č. 890 na Štefánikovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom ZŠ pre Kávomaty.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad o výmere 515,72 m2, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 910 na Francisciho ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Francisciho 910 pre Súkromnú základnú školu_n.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad šatne s príslušenstvom a tanečnej sály o výmere 175,46 m2, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 99 na Štefánikovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom DK pre Jozef Solus.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad o výmere 91,00 m2, nachádzajúce sa v budove súp.č. 1740, 1741 na Sobotskom námestí v Poprade, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Brokoffov dom pre Klub popradských výtvarníkov.pdf (72.3 kB) (72.3 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad nachádzajúce sa v budove súp.č. 1740, 1741 na Sobotskom námestí v Poprade, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Brokoffov dom pre Jednotu dôchodcov.pdf (72.6 kB) (72.6 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad - šatne s príslušenstvom o výmere 25 m2 a hracej plochy, nachádzajúcich sa v budove súp.č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Arény pre FK Poprad.pdf (74.8 kB) (74.8 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad - šatne s príslušenstvom o výmere 238,91 m2, vírivka a hracia plocha, nachádzajúce sa v budove súp. č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Arény pre Basketbalový klub Poprad.pdf (73.4 kB) (73.4 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 730, nachádzajúcu sa na Ulici J. Curie, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES - J. Curie.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 1740, 1741, nachádzajúcu sa na Sobotskom námestí, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES - brokofov dom.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 890, nachádzajúcu sa na Štefánikovej Ulici, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  zimák.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 2802, nachádzajúcu sa na Nábreží Jána Pavla II., katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  MsÚ.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 43, nachádzajúcu sa na Námestí svätého Egídia, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  kino tatran.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 2031, nachádzajúcu sa na Ulici Fraňa Kráľa, katastrálne územie Veľká, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  FŠ veľká.pdf (73.5 kB) (73.5 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 99, nachádzajúcu sa na Štefánikovej ulici, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  dom kultúry.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 4680, nachádzajúcu sa na Uherovej ulici, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  aréna.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2735/2, ostatné plochy o výmere 6 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 Tatranská galéria.pdf (69.4 kB) (69.4 kB)

 
Zámena pozemkov v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 MC WORLD TRADE - zámena.pdf (79.3 kB) (79.3 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3222/150 o výmere 15 m2, ostatné plochy v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 Křičková - prechod nájmu.pdf (78.7 kB) (78.7 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - zámena  LB-EXPRESS od Ivetky.pdf (68.3 kB) (68.3 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, v k. ú. Veľká a v k. ú. Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - signum.pdf (65 kB) (65 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - profinex.pdf (62.6 kB) (62.6 kB)

 
Predaj pozemkov v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - LB-EXPRESS, Tatranská akadémia od Ivetky.pdf (74 kB) (74 kB)

 
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3073/28, druh pozemku orná pôda o výmere 140 m2, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 3073/3, druh pozemku orná pôda o výmere 1402 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - kuna, purdjak.pdf (62.5 kB) (62.5 kB)

 
Predaj časti pozemku parc. č. KN-E 7816, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 v katastrálnom území Veľká, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august -  Bobovská.pdf (64.5 kB) (64.5 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 345/1, ostatné plochy o výmere 165 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest a ich následného odovzdania do majetku mesta
 OVS - nájom 345-1.pdf (145.5 kB) (145.5 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit
 OVS MIVA zverejnenie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania

Parkovisko NTC (Národné tréningové centrum) v katastrálnom území Spišská Sobota, obce Poprad, okres Poprad, vyvesené 1.8.2017 - 26.8.2017
 parkovisko_NTC.pdf (321.9 kB) (321.9 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu