VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Ing. Ivan Geletka, 058 01 Poprad, vyvesené 21.3.2017 - 5.4.2017
 geletka.pdf (57.6 kB) (57.6 kB)

 
Ján Bríla, Tolstého 2912 / 6, 058 01 Poprad, vyvesené 21.3.2017 - 5.4.2017
 brila.pdf (57 kB) (57 kB)

 
KOLORTEX, s.r.o., Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad, vyvesené 20.3.2017 - 4.4.2017
 kolortex.pdf (55.9 kB) (55.9 kB)

 
TATRA ECO, s.r.o., Velické námestie 1178 / 15, 058 01 Poprad, vyvesené 16.3.2017 - 31.3.2017
 tatra_eco.pdf (54.3 kB) (54.3 kB)

 
LUXURY I.D. s.r.o., Szentiványho 4078 / 78, 059 85 Štrba, vyvesené 14.3.2017 - 29.3.2017
 luxury.pdf (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Viet Hung Tran, Rovná 3244/7, 058 01 Poprad, vyvesené 14.3.2017 - 29.3.2017
 tran.pdf (34 kB) (34 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu Javorník na Šrobárovej ulici v Poprade, vyvesené 9.3.2017 - 24.3.2017
 javornik.PDF (82.7 kB) (82.7 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu Premena 1 na ul. Suchoňova 3470/9, 11 v Poprade, vyvesené 21.3.2017 - 5.4.2017
 premena.pdf (369.6 kB) (369.6 kB)

 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

Umiestnenie stavby IBV - 34 rodinných domov + 2 bytové domy miestna komunikácia a inžinierske siete - Lesopark Kvetnica, vyvesené 8.3.2017 - 24.3.2017
 IBV_34_Rod_domov.PDF (170.2 kB) (170.2 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Dražba hnuteľných vecí, vyvesené 21.3.2017 - 24.3.2017
 hnut_veci.pdf (193.9 kB) (193.9 kB)

 
Rozostavaný rodinný dom na parc.č. 2646/566 k.ú. Spišská Sobota, vyvesené 20.3.2017 - 26.4.2017
 dom_2646_566.pdf (724 kB) (724 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Reklamná stavba - Poštová banka, umiestnená nad nebytovým priestorom č. 3-1 bytového domu s.č. 71 Ul. Vajanského Poprad, vyvesené 22.3.2017 - 6.4.2017
 postova_banka.pdf (128 kB) (128 kB)

 
Stavebné úpravy v byte č. 18 v bytovom dome Orava s. č. 126 na Štúrova v Poprade, vyvesené 10.3.2017 - 27.3.2017
 byt_18.pdf (116.7 kB) (116.7 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby FTTH-Poprad Západ, optická trasa na pozemkoch v k. ú. Poprad, vyvesené 22.3.2017 - 6.4.2017
 pp_zapad_optika.pdf (227.4 kB) (227.4 kB)

 
Optická trasa FTTH - Poprad sídlisko Juh, vyvesené 21.3.2017 - 5.4.2017
 FTTH.pdf (211.6 kB) (211.6 kB)

 
Bytový dom URSUS na pozernkoch, k.ú. Poprad, vyvesené 21.3.2017 - 5.4.2017
 ursus.pdf (153 kB) (153 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Výroba TUV termodynamickými panelmi v bytovom dome s. č. 102 . Nám sv. Egídia v Poprade, vyvesené 13.3.2017 - 28.3.2017
 vyroba_TUV.PDF (63.7 kB) (63.7 kB)

 
Stavebné úpravy bytu č. 18 v bytovom dome Hornád s. č. 2353 e. č. 30 na ulici Mládeže v Poprade, vyvesené 9.3.2017 - 24.3.2017
 byt_18.PDF (59.8 kB) (59.8 kB)

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, vyvesené 14.3.2017 - 29.3.2017
 geodetika.pdf (38.4 kB) (38.4 kB)

 
Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ č. 35-11 Poprad, Srdiečko vkatastrálnom území Poprad, vyvesené 10.3.2017 - 10.4.2017
 poprad_srdiecko.pdf (117.5 kB) (117.5 kB)

 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti

Prestavba podkrovia - bytový dom, Štefánikova ulica Poprad bytového domu s. č. 97, vyvesené 16.3.2017 - 31.3.2017
 bd_stefanikova.pdf (186.5 kB) (186.5 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Zverejnenie

Register pôvodného stavu v projekte pozemkových úprav v k.ú. Poprad, vyvesené 27.2.2017 - 29.3.2017
 rps.PDF (61.7 kB) (61.7 kB)