VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Dokumenty na pripomienkovanie

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení po dobu 10 dní od zverejnenia, t. j. v lehote od 28. marca 2017 do 07. apríla 2017. Pripomienky je možné uplatniť  v písomnej  forme, elektronicky  alebo  ústne  do zápisnice na Mestskom úrade v Poprade. 


 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2014 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 10/2015
 VZN -2017-ktorým sa mení VZN 3-2014-vz 10-2015 o parkovaní.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)