VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Dokumenty na pripomienkovanie

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení po dobu 10 dní od zverejnenia, t. j. v lehote od 27. apríla 2017 do 07. mája 2017. Pripomienky je možné uplatniť  v písomnej  forme, elektronicky  alebo  ústne  do zápisnice na Mestskom úrade v Poprade. 


 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 18/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad
 Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl.pdf (58.2 kB) (58.2 kB)