VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, letných terás, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, karavánu, obytného prívesu, prípojného vozidla a trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:

 1. akcie organizované mestom,
 2. charitatívne a verejnoprospešné akcie,
 3. vo verejnom záujme (obnova vodovodu, plynovodu a i.).
   

Všeobecná sadzba dane za osobitne užívané verejné priestranstvo sa určuje 0,35 € za m2 a deň .

Za nepovolený záber osobitne užívaného verejného priestranstva sa určuje sadzba 3,50 € za m2 a deň .

Za umiestnenie letnej terasy sa určuje sadzba 0,35 € za m2 a deň.

Ostatné sadzby dane osobitne užívaného verejného priestranstva sa určujú takto:

 1. umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.) 0,15 € za m2 a deň,
 2. zariadenie staveniska 0,10 € za m2 a deň,
 3. umiestnenie veľko - objemového kontajnera 1,50 € na 1 deň,
 4. kultúrne, športové a spoločenské podujatie bez vstupného 10 € na 1 deň,
 5. propagačná a reklamná akcia 50 € na 1 deň,
 6. umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 1 € za m2 a deň,
 7. mobilné predajné miesto v mestských častiach 4 € na 1 deň,
 8. umiestnenie cirkusu 70 € na 1 deň,
 9. lunapark a iné atrakcie 15 € na 1 deň.
   

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje rozhodnutím.

VZN platné od 01.01.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

 

Kontakty 

Ing. Viktória Zemanová
tel: 052/7167 235
e-mail: viktoria.zemanova@msupoprad.sk